4 บ้านสุนัขจรจัด สถานสงค์เคราะห์ เพื่อคนรักน้องหมา แบ่งปันความสุข 2024

0
1812
บ้านสุนัขจรจัด
ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว
ทาวน์โฮม fraser

สำหรับวันนี้เราได้นำเอา 4 บ้านสุนัขจรจัด สถานสงค์เคราะห์ เพื่อคนรักน้องหมา แบ่งปันความสุข 2024 สำหรับทาสหมาที่ต้องการแบ่งปันความสุขให้แก่น้องหมาไร้บ้าน หรือที่เรียกว่าสุนัขจรจัด แม้สุนัขจรจัดจะดูน่ากลัวสำหรับบางคน แต่สำหรับชาวทาสน้องหมาสี่ขานั้นมองแตกต่างออกไป ได้เห็นถึงแววตาที่มีความหวัง ขี้เล่นซ่อนอยู่ เพื่อเป็นแนวทางการชี้พิกัดสถานสงเคราะห์บ้านสุนัขจรจัดให้เพื่อน ๆ ที่อยากไปบริจาค อาหาร ค่าขนมและอื่น เราจึงได้นำ 10 บ้านสุนัขจรจัด มาฝากเพื่อน ๆ กัน จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลย

บ้านสุนัขจรจัด

 สุนัขจรจัด หมายถึง

สุนัขที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะไม่มีเจ้าของดูแล สามารถเห็นได้ทั่วไป ส่วนใหญ่นั้นมาจากสุนัขบ้านที่ถูกเจ้าอขงเอามาปล่อยทิ้งเนื่องจากไม่สามารถเลี้ยงสุนัขตัวนั้นต่อไปได้แล้ว จึงนำมาปล่อยยังสถานที่ต่าง ๆ ที่เห็นได้ทั่วไป และสุนัขมีการผสมพันธ์ตามสัญชาตญาณของสัตว์ ทำให้เกิดการขยายเผ่าพันธุ์เพิ่มขึ้น ไม่มีคนดูแล ซึ่งสุนัขจรจัดนั้นต้องหาอาหารกินเอง เป็นอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ กินเพื่อประทังชีวิตให้อยู่

แนวทางการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด

การคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับสุนัขจรจัดนั้นจะทำให้สามารถลดประชากรสุนัขจรจัดได้มากขึ้น เพื่อให้สุนัขทุกตัวได้รับการดูแลที่ดี ไม่ให้ต้องเกิดภัยอันตรายก่อนวัยอันควร

1.ปลูกฝังเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ ให้เด็กและเยาวชนโดยเริ่มตั้งแต่การสร้างหลักสูตรการเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดระยะยาว

2.การทำหมันให้สุนัขที่มีเจ้าของและสุนัขจรจัด เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์สำหรับสุนัขที่ไม่ต้องการมีลูก

3.เปลี่ยนสุนัขจรจัดให้เป็นสุนัขชุมชน เป็นแนวทางที่จัดตั้งให้ผุ้ที่มีความรัก เมตตาต่อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นชมรมคนรักสัตว์ หรือวัดวาอารามที่รับเลี้ยง ประชุมคัดเลือกสุนัขว่าตัวไหนจะเป็นสุนัขชุมชน เพื่อทำการดุแล จัดหาอาหาร และที่อยู่อาศัยให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน และให้การรักษาเวลาเจ็บป่วยและหากมีลูกสุนัขใหม่เกิดขึ้นชุมชนนั้นจะต้องรับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนและเป็นผู้ดูแลสุนัขเหล่านี้ด้วย

4.หาเจ้าของให้สุนัขจรจัด นำสุนัขจรจัดไปไว้ที่สถานสงเคราะห์รับเลี้ยงสุนัขจรจัด เพื่อรอการรับไปเลี้ยงโดยเจ้าของใหม่ โดยต้องมีสถานที่พักพิงที่พอดี ไม่แออัดจนเกินไป มีการเลี้ยงดุแลที่ทั่วถึง เพื่อให้สุขภาพสุนัขที่อยุ่ในสถานสงเคราะหืแข้งแรง มีอารมรณ์ดี

5.นำสุนัขจรจัดที่ไม่มีบ้านที่พบเจอได้ไปไว้ที่สถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด และทำการแยกเพศให้ชัดเจน ป้องกันการผสมพันธุ์

สาระน่ารู้ พ.ร.บ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มีนิยามที่มุ่งคุ้มครอง “สัตว์” ที่โดยปกติเลี้ยงไว้​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการแสดง หรือสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

การทารุณกรรมสัตว์

มาตรา 20 “ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร” ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในมาตรา 3 กำหนดนิยามคำว่า “การทารุณกรรม” แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่

เป็นการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ที่ทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลทำให้สัตว์นั้นตาย

ให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่กำลังตั้งท้อง เพื่อแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ทำงานจนเกินสมควร หรือใช้ให้ทำงานอันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ

สถานสงเคราะห์สัตว์

มาตรา ๑๔ เพื่อสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้ผู้ซึ่งจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือไม่แสวงหากําไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ต่อนายทะเบียน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

มาตรา ๑๕ ผู้ซึ่งจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๔ แล้ว อาจได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์

(๒) การควบคุมปริมาณสัตว์และการป้องกันโรคระบาดสัตว์ภายในสถานสงเคราะห์สัตว์

(๓) การอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๔ ดำเนินกิจกรรมในลักษณะทางการเมืองหรือแสวงหากําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม ให้นายทะเบียนมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ และกำหนดระยะเวลาให้สถานสงเคราะห์สัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม หากสถานสงเคราะห์สัตว์ปฏิบัติตามคําาสั่งภายในระยะเวลาที่กําหนดให้นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของสถานสงเคราะห์สัตว์นั้นได้

การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์

มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร

มาตรา ๒๑ การกระทำดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา ๒๐

(๑) การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร

(๒) การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์

(๓) การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

(๔) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย พิการ หรือบาดเจ็บและไม่สามารถเยียวยา

หรือรักษาให้มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน

(๕) การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา

(๖) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์

หรือสัตว์อื่น หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน

(๗) การกระทำใด ๆ ต่อร่างกายสัตว์ซึ่งเข้าลักษณะของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือผู้ซึ่งได้รับยกเว้นให้กระทำได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทย์สภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์

10 บ้านสุนัขจรจัด สถานสงค์เคราะห์ เพื่อคนรักน้องหมา แบ่งปันความสุข 2022

1.มูลนิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

บ้านสุนัขจรจัด

มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสัตว์ต่าง ๆ ที่พิการและไร้ที่พักพิง ดูแลรักษาจนหายป่วยจึงเลี้ยงไว้แก้เหงา แต่เมื่อเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้สถานที่มีความคับแคบ และเป็นภาระในการเลี้ยงดูที่ขึ้น ประกอบกับสัตว์ส่งเสียงดัง ส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้าน ทำให้มูลนิถูกร้องเรียนเรื่องเสียงและกลิ่น และจำกัดจำนวนสัตว์ให้อยู่ สุนัขพิการจำกัดให้อยู่เพียง 50 ตัวเท่านั้น แมวอยู่ได้จำนวนเยอะกว่า ตอนนี้มีน้องแมวพักฟื้นอยู่ 150 ตัว สุนัขพิการที่มูลนิธิฯดูแลกว่า300ตัว ต้องย้ายไปอยู่ บ้านบางเลน จ.นครปฐม ตอนนี้กำลังรวบรวมทุนทรัพย์เพื่อจัดทำ “โรงเรือนถาวรเพื่อสัตว์พิการ ” ต้องการความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์จำนวนมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

(ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

15/1 หมู่ 1 ซ.พระมหาการุณย์ 25 ถ.ติวานนท์ -ปากเกร็ด 56

ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02-584-4896, 02-961-5360

โทรสาร : 02-961-5305  (คู่สายอัตโนมัติ)

E-mail : [email protected]

เว็บไซต์ : มูลนิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

2.มะหมาบ้านป้ามณี

บ้านสุนัขจรจัด

บ้านพักพิงสัตว์ที่มีรวใน้อง ๆมากกว่า 500 ชีวิตที่ต้องการความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ที่ขาดแคลนเป็นอย่างมาก โดยสถานที่แห่งนี้เริ่มต้นด้วยการที่ไม่มีทุนอะไรเลย แต่ทำไปด้วยใจรัก เมตตาต่อสัตว์ และป้ามณีได้ลาจากโลกไปแล้ว แต่ก็ยังมีลุกสาวของป้ามณีที่มีความรัก เอ็นดู สานต่อหน้าที่นี้ต่อไป เพื่อให้สัตวืทุกตัวที่ดุแลอยุ่ มีชีวิตที่ดีกว่าเป็นหมาจรจัดข้างถนน สามารถช่วยเหลือได้ในเรื่องค่าใช้จ่าย การบริจาคเงิน อาหาร ยาในการดูแลรักา หรือกระดาษซับเปียก กรงแยกสัตว์ ทั้งนี้บ้านหมาป้ามณียังเปิดให้คนมารับน้อง ๆ ไปเลี้ยง ดูแล หรือมาเยี่ยมได้ตลอดทั้งวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

บ้านมา ป้ามณี

93/6 ม.13 พหลโยธิน83 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทร.หรือ ไลน์ 0853569225​

ชื่อบัญชี : วิไลลักษณ์ ผิวสังข์0658797751​ กสิกร (ออมทรัพย์)​

Facebook : มะหมาบ้านป้ามณี

3.มูลนิบ้านหมายิ้ม : Smiledog Home Foundation

บ้านสุนัขจรจัด

มูลนิธิเพื่อน้องหมาที่มีน้องหมารวมแล้วมากกว่า 500 ชีวิต ที่อาศัยอยู่รวมกัน ซึ่งบางตัวนั้นก็เป็นสัตว์ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างพิเศษเพราะพิการ หรือต้องได้รับการผ่าตัด ประสบอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งทางมูลนนิธิได้ทำการดูแลเพื่อรักษาชีวิตสุนัขทุกตัวให้อยู่รอด และมีชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากจะดูแลสัตว์แล้วทางมูลนิธิยังมีดครงการต่าง ๆ อีกมากมายที่ทักเพื่อสุนัขจรจัด หากใครมีความสนใจที่จะช่วยเหลือในด้านทุนทรัพย์ หรือ บริจาคอาหาร ยา อุปกรณ์ในการเลี้ยงสุนัขที่มีคุณภาพ สามารถทักไปทักไปที่เพจหรือ  หากอยู่หาดใหญ่สามารถมาบริจาคอาหารได้ที่ บริเวณโรงฆ่าสัตว์​เก่า​ ถนน​ปุ​ณ​ณ​กัณฑ์​ คอหงส์ จังหวัดสงขลา หรือถ้าไม่ใครไม่สะดวกมาบริจาค โอนมาสมทบทุนค่าอาหารก็ได้เช่นกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สุนัขที่รอความช่วยเหลือจากทุกท่านอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อบัญชี มูลนิธิบ้านหมายิ้ม

เลขที่บัญชี 2631086848 กสิกรไทย

เลขที่บัญชี 9110885714 กรุงไทย

สอบถามเพิ่มเติมโทร

0850788998 คุณตู่

0896572259 คุณโม

0918466524 คุณหนิง

Facebook : มูลนิบ้านหมายิ้ม : Smiledog Home Foundation

4.มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด

บ้านสุนัขจรจัด

มีถานที่ตั้งอยู่ที่สันป่าตองและดอยสะเก็ด โดยมีวัตถุประสงค์ของการทำโครงการคือการทำหมันให้น้องหมา น้องแมว เพื่อลดปัญหาหมาและแมวจรจัด อีกทั้งยังเป้นสถานที่พังพิงให้แก่หมาแมวจรจัด ประสบอุบัติเหตุ ทำการดูแลและรักษาจนหายดี และหาบ้านใหม่ให้แก่น้อง ๆ ทางมูลนิธิยังขาดการช่วยเหลืออยู่มากในด้านทุนทรัพย์เพื่อการปรับปรุงสถานที่พักพิง อาหาร ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงอุปกรณ์กสนดูแลสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สัตวืทุกตัวได้รับการดูแลที่ทั่วถึง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อบัญชี มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด

เลขที่บัญชี 403 783 4644 ธนาคารไทยพาณิช

Facebook : มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด

บทสรุป

และทั้งหมดนี้คือ บ้านสุนัขจรจัด สถานสงค์เคราะห์ เพื่อคนรักน้องหมา แบ่งปันความสุข 2024 ที่เราได้นำมาฝากเพื่อน ๆ ทุกคน เพื่อทำการศึกษาข้อมูลบ้านสุนัขจรจัดที่อยู่ใกล้เคียงท่าน ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ การบริจาคค่าอาหาร ยา หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเลี้ยงดุสุนัขภายในสถานสงค์เคราะห์ให้มีความสุข และทั่วถึง และเราได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาให้ทุกคนได้ศึกษาเข้าใจอย่างถ่องแท้ หวังว่าจะเป็นประโยชนืให้แก่เพื่อน ๆ ทุกคนได้ไม่มากก็น้อย สามารถแวะมาชมบทความอื่น ๆของเว็บไซต์เราได้ คลิ๊ก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here